Get Adobe Flash player

โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"ศรีสมเด็จเกมส์" ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  อบต.หนองแวงควง นำโดยท่านนายกประเสริฐ พรมมงคล  ท่านปลัดธีรวัฒน์  วะหาโร นำเยาวชนตำบลหนองแวงควงร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ศรีสมเด็จเกมส์" ครั้งที่่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาคุณภาพทั้งทางจิตใจและทางร่างกายของประชาชนในพื้นที่ของอำเภอศรีสมเด็จ ทั้ง ๘ ตำบล เพื่อให้การเล่นกีฬาเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความรักความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและปรองดองสมานฉันท์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ณ สนามที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com