Get Adobe Flash player

ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบลหนองแวงควง

 1. สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

 1. 1 ที่ตั้ง

                  ตำบลหนองแวงควง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอศรีสมเด็จ ห่างจากอำเภอศรีสมเด็จประมาณ

7 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด 18 กิโลเมตร

 1. 2 อาณาเขต

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับบ้านหนองโก บ้านหนองแสบง  ตำบล ศรีสมเด็จ                                                                         อำเภอศรีสมเด็จ         จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันออก              ติดต่อกับบ้านเหล่ายาว บ้านหนองไหล     ตำบลโพธิ์ทอง

                                                         อำเภอศรีสมเด็จ          จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศใต้                       ติดต่อกับบ้านหนองคูบอน บ้านหนองพวง ตำบลโคกล่าม

                                                          อำเภอจตุรพักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันตก                ติดต่อกับบ้านดงน้อย บ้านหัวฝาย      ตำบลเสือโก้ก  

อำเภอวาปีปทุม           จังหวัดมหาสารคาม                          

 1. 3 พื้นที่

                    ตำบลหนองแวงควง มีเนื้อที่ทั้งหมด 20.15 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,593.75 ไร่

 1. 4 ลักษณะภูมิประเทศ

                    ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหนองแวงควง มีลักษณะเป็นที่ดอน และมีที่ราบเป็นบางส่วน ดินมีความสมบูรณ์ปานกลาง เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ดอน สูงๆ เป็นระยะ จึงมักประสบปัญหาความแห้งแล้ง

 1. 5 จำนวนหมู่บ้าน และประชากร

                    ตำบลหนองแวงควงมีประชากรทั้งสิ้น 4,937 คนแยกเป็นชาย 2,432 คน หญิง 2,505 คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย 245    คน / ตารางกิโลเมตรโดยแยกจำนวนประชากรและครัวเรือนตามหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้

 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)

รวม

จำนวนครัวเรือน (หลัง)

ชาย

หญิง

1

บ้านหนองแวงควงเหนือ

234

264

498

112

2

บ้านหนองแวงควงใต้

320

318

638

186

3

บ้านหนองคูโคกเหนือ

174

156

330

77

4

บ้านโคกไพรี

126

138

264

58

5

บ้านหนองแวงน้อย

248

275

523

133

6

บ้านหนองแวงควง

148

167

315

81

7

บ้านหนองห้าง

208

223

431

95

8

บ้านหนองคูโคกใต้

222

251

473

127

9

บ้านหนองขุมดิน

190

178

368

84

10

บ้านหนองสี่มุม

176

190

369

75

11

บ้านโนนน้ำเงิน

177

155

332

86

12

บ้านหนองขุมดิน

206

190

396

90

 

รวม

2,432

2,505

4,937

1,204

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

 1. สภาพทางเศรษฐกิจ
 2. 1 อาชีพ

                    ประชากรของตำบลหนองแวงควงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนาข้าวและปลูกยาสูบพันธุ์เตอร์กีซหลังฤดูเก็บเกี่ยว นอกจากนี้มีการเลี้ยงสัตว์ได้แก่ โค กระบือ สุกรและไก่พื้นเมืองเพื่อใช้งานและเป็นอาหาร นอกจากประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว ประชากรประมาณ 1% เดินทางไปประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่

 1. 2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                    โรงสีขนาดเล็ก                                จำนวน           9        แห่ง

                    หจก.ขายวัสดุก่อสร้าง                        จำนวน           2        แห่ง

                    หจก.รับเหมาก่อสร้าง                         จำนวน           3        แห่ง

 

 

 

 

 1. สภาพทางสังคม
 2. 1 การศึกษา

                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            จำนวน            1        แห่ง

       โรงเรียนประถมศึกษา                       จำนวน          1        แห่ง                                  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน จำนวน             1       แห่ง

 1. 2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                    วัด                                            จำนวน           6        แห่ง

                    สำนักสงฆ์                                    จำนวน           2        แห่ง

 1. 3 การสาธารณสุข

                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล            จำนวน           1        แห่ง

 1. 4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                    สถานีตำรวจภูธรตำบล                       จำนวน           1        แห่ง

 1. โครงสร้างพื้นฐาน
 2. 1 การคมนาคม

               ตำบลหนองแวงควงมีถนนสายหลัก จำนวน 2 สาย ดังนี้

 1. ทางหลวงหมายเลข 2045              ถนนสายร้อยเอ็ด – วาปีปทุม
 2. ทางหลวงหมายเลข 2387              ทางหลวงหมายเลข 2045 - บ้านพิมพิสารน้อย

     ถนนเชื่อมระหว่างท้องถิ่นอื่น   จำนวน   4   สาย

 1. บ้านหนองแวงควงเหนือ หมู่ที่ 1 – บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ
 2. บ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 5 – บ้านหนองคูบอน ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน
 3. บ้านหนองคูโคกใต้ หมู่ที่ 8 – บ้านหนองพวง ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน
 4. บ้านหนองขุมดิน หมู่ที่ 12 – บ้านหนองโก ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ
 5. 2 การโทรคมนาคม

                    โทรศัพท์ไร้สาย            จำนวน       12แห่ง  

                    โทรศัพท์สาธารณะ        จำนวน       7   แห่ง

 1. 3 การไฟฟ้า

                    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควงมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

 1. 4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

               มีลำห้วย 2 สาย คือ

 1. ลำห้วยเงินจากทิศใต้ของบ้านหนองสี่มุม – บ้านหนองแวงน้อย ขนาด กว้าง 00 เมตร

        ลึก 2.00 เมตร ความยาวลำห้วย 3 กิโลเมตร

 1. ลำห้วยเล้าข้าว ไหลผ่านทางทิศใต้ บ้านโคกไพรี - บ้านหนองคูโคกใต้ ขนาดกว้าง 7.00

          เมตร ลึก 2.50 เมตรความยาวลำห้วย    4 กิโลเมตร

 1. หนองน้ำธรรมชาติ จำนวน 6 แห่ง หนองแวงน้อย หนองแวงควง หนองกระเดื่อง

หนองคูโคก หนองเป็ดก่า   หนองขุมดิน

 1. ทรัพยากรป่าไม้

          มีพื้นทีป่าอยู่ 4 แห่ง

 1. ป่าดอนปู่ตาหมู่ที่ 5           จำนวน           7         ไร่
 2. ป่าดอนปู่ตาหมู่ที่ 8           จำนวน           11      ไร่
 3. ป่าดอนป่าช้าหมู่ที่ 8           จำนวน           16                ไร่
 4. ป่าดอนป่าช้าหมู่ที่ 1             จำนวน                 125     ไร่ (เป็นที่ตั้งวัดป่านกยูงทอง)
 5. มวลชนจัดตั้ง
 6. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน 2 รุ่น         72    คน
 7. ลูกเสือชาวบ้าน           จำนวน   2 รุ่น      300     คน
 8. ตำรวจบ้าน           จำนวน   1 รุ่น                120     คน
 9. กลุ่มแม่บ้าน           จำนวน   12 กลุ่ม     108     คน
 10. กองทุนหมู่บ้าน                     จำนวน   12 กลุ่ม
 11. กลุ่มออมทรัพย์จำนวน    1 กลุ่ม (ศูนย์การเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ ม.8)

 

2 ศักยภาพของตำบลหนองแวงควง

 1. 1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ด้านบุคลากร

             ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง   (12 ต.ค. 2556–11 ต.ค. 2560)

 

ที่

ชื่อ -   สกุล

ตำแหน่ง

การศึกษา

หมายเหตุ

1

นายประเสริฐ พรมมงคล

นายก อบต.

ปกศ.สูง

 

2

นายตัน สวัสดิ์แวงควง

รองนายก อบต.

ม.6

 

3

นายไสว มูลบุตร

รองนายก อบต.

ม.3

 

4

นางสมหมาย โสติพันธ์

เลขานุการนายก อบต.

ม.3

 

 

 

 

 

 

 1. 2 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง (12 ต.ค. 2556–11 ต.ค. 2560)

 

ที่

ชื่อ -   สกุล

ตำแหน่ง

การศึกษา

สมาชิก อบต.หมู่ที่

1

นายบุญรอด นาทองไชย

สมาชิก อบต.

ป.6

1

2

นายอำภร ปัทมฤทธิ์

สมาชิก อบต.

ม.3

1

3

นายเดชา คุณพล

สมาชิก อบต.

ม.3 (กศน.)

2

4

นางสาววรณัน อนุสามิ

สมาชิก อบต.

ปวส.

2

5

นายจันทร์แดง ยุชิ

สมาชิก อบต.

ม.3

3

6

นายถวิล เมฆขาว

สมาชิก อบต.

ม.6 (กศน.)

3

7

นายทองจันทร์ เทพสุริ

สมาชิก อบต.

ม.ศ.5

4

8

นางบรรณา ปุริศรี

สมาชิก อบต.

ปวช. พาณิชย์

4

9

นายบุญเส็ง แสงสวาท

สมาชิก อบต.

ป.4

5

10

นายศักดิ์ศรี ไกลสุวรรณ์

สมาชิก อบต.

ป.6

5

11

นายวิทยา ผากาเกตุ

สมาชิก อบต.

ป.7

6

12

นายมานิตร อนุมณฑล

สมาชิก อบต.

ม.6

6

13

นางสุรีพร เทพศิริ

สมาชิก อบต.

ม.6

7

14

นางฉัตรรัตน์ อุทกโยธะ

สมาชิก อบต.

ปวช.

7

15

นายสมเพศ สุวรรณ์แสง

สมาชิก อบต.

ม.6 (กศน.)

8

16

นางทองใบ พลสนอง

สมาชิก อบต.

ม.6 (กศน.)

8

17

นายสุวัน สุขุนา

สมาชิก อบต.

ม.6 (กศน.)

9

18

นางสาววลัยรัตน์ อนุวาร

สมาชิก อบต.

ป.4

9

19

นายศรีนวล นามเสติ

สมาชิก อบต.

ม.3

10

20

นายประดิษฐ มูลบุตร

สมาชิก อบต.

ป.4

10

21

นายเครือวัลย์ สุนันทิพย์

สมาชิก อบต.

ม.ศ.5

11

22

นายวิเชียร ผนึกดี

สมาชิก อบต.

ป.6

11

23

นางสังวาร แสงสวาท

สมาชิก อบต.

ม.3

12

24

นางวิภาพร สุขุนา

สมาชิก อบต.

ป.6

12

         

 

 

 

 

 

 1. 3 พนักงานส่วนตำบล

ที่

ชื่อ -   สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

สังกัด

วุฒิการศึกษา

พนักงานส่วนตำบล

1

นายธีรวัฒน์ วะหาโร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

8

สำนักงานปลัด

น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)

2

นางจรรยา ปัทมฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

7

กองคลัง

ศศ.บ.(การบัญชี)

3

นายอภิสิทธิ์   สมญา

ผู้อำนวยการกองช่าง

7

กองช่าง

บธ.บ.(การจัดการงานก่อสร้าง)

4

นายประดิษฐ์   คณารส

หัวหน้าสำนักงานปลัด

6

สำนักงานปลัด

ร.บ. , น.บ.,ค.บ.

5

นายจำนงค์   มันตาพันธ์

นักวิชาการเกษตร

6ว

สำนักงานปลัด

วท.บ.(สัตวบาล)

6

นายเจริญ   พรมมงคล

เจ้าพนักงานธุรการ

4

สำนักงานปลัด

ปวส.(การบัญชี)

7

นางสาวบุปผาทิตย์   สาหาร

บุคลากร

6

สำนักงานปลัด

ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ)

8

นางอัญรัตน์   ธรรมสาร

นักพัฒนาชุมชน

6

สำนักงานปลัด

วท.บ.(สัตวบาล)

9

นางสาวลำไพร   หงส์อุดร

นิติกร

5

สำนักงานปลัด

น.บ.(นิติศาสตร์บัณฑิต)

10

นางสาวฉันทลักษณ์ เฉลยพจน์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

5

สำนักงานปลัด

ค.บ.(คอมพิวเตอร์)

รป.ม.(รัฐศาสตร์)

11

นางสาวภัทรา แก้วเหล่ายูง

นักวิชาการคลัง

5

กองคลัง

ศศ.บ.(การบัญชี)

12

นางภัสสร ศรีหาคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชี

5

กองคลัง

บธ.บ(การบัญชี)

13

นางสาวสุพาภรณ์ โคตา

นายช่างโยธา

4

กองช่าง

ปวส.(โยธา)

14

นางสาวสุรินทร์รัตน์ สุรินทราโช

เจ้าพนักงานธุรการ

4

สำนักงานปลัด

ศน.บ.(บริหารการศึกษา)

15

นายอภิไท   เฉลยพจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4

สำนักงานปลัด

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

16

นายองอาจ ธุรกิจ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

4

กองคลัง

ปวส.(การบัญชี)

17

นายกิตติพงษ์ อาวรณ์

เจ้าพนักงานพัสดุ

3

กองคลัง

ร.บ.(รัฐศาสตร์)

18

จ.อ.ธนา เสียงเลิศ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4

สำนักงานปลัด

ปวส.(เทคนิคยานยนต์)

19

นางจันทร์หอม สารรักษ์

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

-

สำนักงานปลัด

ศน.บ.(ปฐมวัย)

20

นางนุษรินทร์   สุขพิพัฒน์

ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

-

สำนักงานปลัด

ค.บ.(ปฐมวัย)

ที่

ชื่อ -   สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

สังกัด

วุฒิการศึกษา

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

 

 

21

นางสาวสกุณี ประสงค์สันติ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

-

สำนักงานปลัด

บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)

22

นางสาวสมปรารถนา ศิลาธุลี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

-

สำนักงานปลัด

ศศ.บ.(สื่อสารมวลชล)

23

นางสุภาพร สมศิลา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประชาสัมพันธ์

-

สำนักงานปลัด

ศศบ.(นิเทศศาสตรบัณฑิต)

24

นายเฉลิมพล ปัญจะแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

 

สำนักงานปลัด

ปวช.(เครื่องกล)

25

นางเคน สมศิลา

ผู้ดูแลเด็ก

-

สำนักงานปลัด

ศน.บ.(ปฐมวัย)

26

นายวรเดช มุทขอนแก่น

ช่างไม้

-

สำนักงานปลัด

ม.6

27

นายนุกร จรอนันต์

พนักงานขับรถยนต์

-

สำนักงานปลัด

ปวส.(เทคนิคการผลิต)

28

นางสาวอรพรรณ อามาตย์แก้ว

ผช.จนท.ศูนย์เยาวชน

-

สำนักงานปลัด

บธ.บ.(การจัดการ)

29

นายธีรพงษ์ โหระเวช

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

-

กองคลัง

ศศ.บ(คอมฯธุรกิจ)

30

นางสาวเดือน มนตรีปฐม

ผช.จนท.การเงินและบัญชี

-

กองคลัง

ค.บ.(สังคมศึกษา)

31

นางสุพัตรา เปรมปราโมทย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

กองคลัง

ปวส.(การบัญชี)

32

นายประพันธ์ศักดิ์ นามเสติ

ผู้ช่วยช่างโยธา

-

กองช่าง

ปวส.(โยธา)

33

นายอนุสรณ์   แก้วมา

ผู้ช่วยช่างประปา

 

กองช่าง

ปวส.(ไฟฟ้า)

34

นายกิตติศักดิ์ สุตตะโท

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

-

กองช่าง

ปวส. (ไฟฟ้า)

35

นางสาวพิชญ์ตะวัน พืชสิงห์

ผช.จนท.เขียนแบบ

-

กองช่าง

ปวช.(เขียนแบบ)

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

 

36

นายศุภชัย   มัชเรศ

พนักงานขับรถยนต์

-

สำนักงานปลัด

ปวส.(ช่างยนต์)

37

นายสุขสันต์ สาชัยยันต์

คนงานทั่วไป

-

สำนักงานปลัด

ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

38

นายพชร   มาทวงค์

คนสวน

-

สำนักงานปลัด

ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)

39

นางละมุน     มาติยา

คนงานทั่วไป

-

สำนักงานปลัด

ม.ศ.3

40

นางฐิติญาภรณ์ อินทสุวรรณ

ผู้ดูแลเด็ก

-

สำนักงานปลัด

ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

41

นายประเทือง แสนธนู

จ้างเหมาบริการ

-

สำนักงานปลัด

ป.4

42

นายอดุลย์ พันโภคา

คนงานทั่วไป

-

กองคลัง

ม.6

 

รวม

42 ตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556                             รวม              19,503,790.02บาท

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองจำนวน               342,392.48บาท

รายได้ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้                      จำนวน           13,316,010.54 บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                 จำนวน           5,845,387.00บาท

          เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                   จำนวน           6,444,345.00บาท

 

 1. 2 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
 2. ตำบลหนองแวงควงมีปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาตำบล ดังต่อไปนี้
 3. ประชากรในวัยแรงงานมีมาก สามารถพัฒนาเป็นแรงงานที่มีฝีมือในท้องถิ่นได้
 4. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สามารถที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มทางด้าน

               การเกษตรได้ หรือจัดตั้งตลาดกลาง แลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรได้

 1. ที่ดินยังมีราคาถูกสามารถจัดหา นำมาใช้เป็นพื้นที่ในการเลี้ยงปศุสัตว์ได้
 2. ประชาชนมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานของการพัฒนา เช่น
 3. กลุ่มอาชีพ 85         กลุ่ม
 4. กลุ่มออมทรัพย์ 12         กลุ่ม        
 5. กลุ่มอื่นๆ          10         กลุ่ม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com