Get Adobe Flash player

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง ปี ๔๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2558

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควงได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   จำนวนทั้งสิ้น 22,850,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง รวมเงินอุดหนุนทั่วไป โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง เมื่อการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 8 และ 14 สิงหาคม 2557 และได้รับอนุมัติจากนายอำเภอศรีสมเด็จ   ตามหนังสืออำเภอศรีสมเด็จ ที่ รอ 0037.20/1532 ลงวันที่ 10 กันยายน 2557   ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com