Get Adobe Flash player

ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา   จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งาน  คือ
 งานบริหารการศึกษา
          - งานบริหารงานบุคคล 
          - งานบริหารทั่วไป 
          - งานบริหารการศึกษา 
          - งานวางแผนและสถิติ 
          - งานการเงินและบัญชี
 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
          -  งานกิจการศาสนา
          -  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม
          -  งานกิจการเด็กและเยาวชน
          -  งานกีฬาและนันทนาการ 
 งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
          - งานจัดการศึกษา
          - งานพลศึกษา
          - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
          - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
          - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com