Get Adobe Flash player

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

 เมื่อระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗  อบต.หนองแวงควง จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากร เพื่อสงเสรมความรู้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ๒๕๕๗  โดยฝึกอบรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com