Get Adobe Flash player

หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ

นายธีรวัฒน์ วะหาโร 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

 

นางสาวสุชาดา  ซื่อดี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

นางแพรวพรรณ เม้าศรี

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายประดิษฐ์ คณารส

หัวหน้าสำนักปลัด

นายจำนงค์ มันตาพันธ์

ผุู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

นางอัญรัตน์ ธรรมสาร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางพัชรินทร์ มาตย์วิเศษ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สิบโทธวัชชัย อุตรมาตย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com