Get Adobe Flash player

สำนักปลัด

สำนักงานปลัด

 

 นายประดิษฐ์  คณารส

 หัวหน้าสำนักปลัด

   งานบริหารงานทั่วไป            งานนโยบายและแผน             งานกฎหมายและคดี                     งานป้องกันฯ                 งานสาธารณสุขฯ                 งานกู้ชีพ                                                                        

                        

 นางสาวบุปผาทิตย์ สารหาร   นางสาวฉันทลักษณ์ เฉลยพจน์   นางสาวลำไพร  หงษ์อุดร        จ่าเอกธนา   เสียงเลิศ       นางสาวลำไพร  หงษ์อุดร       จ่าเอกธนา  เสียงเลืศ

       นักทรัพยากรบุคคล        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน               นิติกร                   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย            นิติกร                          นักป้องกันฯ

                      

                                                                                                                       

   นายเจริญ  พรมมงคล         นายวัฒนณรงค์ วงศ์คำจันทร์                                              นายเฉลิมพล  ปัญจะแก้ว      น.ส.สุนิสา  สวัสดิ์แวงควง       นายสวาส  สอ้อนกลาง

   เจ้าพนักงานธุรการ         ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ                                    ผช.จพง.ป้องกันฯ                   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ           พนักงานกู้ชีพ                                                                  

                                                                                                                 นางสาวสุภาพร  สมศิลา                                                                                                    นายศุภชัย  มัชเรศ                                                      นายเปรียว  เทียรสิงห์

 ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์                                                                                                    พนักงานขับรถยนต์                                                            พนักงานกู้ชีพ

                                                                                        

                                                                                                                                                                                      

นายวรเดช  มุทขอนแก่น                                                                                                นายพงศกร   วิชระโภชน์                                                   นายสุรเดช สมบูรณ์

       ช่างไม้                                                                                                                      พนักงานขับรถน้ำ                                                             พนักงานกู้ชีพ   

                                                                                                                                                                                                                                                      

นายนราทิตย์  ปุริศรี                                                                                                                                                                                            นายอำนวย ตลาดขวัญ

  รับ - ส่ง หนังสือ                                                                                                                                                                                                      พนักงานกู้ชีพ

                                                                                                                                                                                                                                                                      

นางรจนา  พวงพันธ์                                                                                                                                                                                              นายสำเนียง  ศรีวาที

       แม่บ้าน                                                                                                                                                                                                            พนักงานกู้ชีพ                     

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                               นายวรวุฒิ  อัครเสริญ

                                                                                                                                                                                                                                          พนักงานกู้ชีพ 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                           นายธีรศักดิ์  พันธ์อนันต์

                                                                                                                                                                                                                                             พนักงานกู้ชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com