Get Adobe Flash player

สำนักปลัด

สำนักงานปลัด

 

 

นายประดิษฐ์  คณารส

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

 

                                                                   

   นางสาวฉันทลักษณ์  เฉลยพจน์                           นางสาวบุปผาทิตย์    สารหาร

                ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน               ตำแหน่ง  บุคลากร

                      

             จ่าเอก ธนา  เสียงเลิศ

        ตำแหน่ง  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

                                    

                                                     นางสาวสกุณี  ประสงค์สันติ                     นางสาวสุภาพร   สมศิลา

ตำแหน่ง ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ                 ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

           

                                  

                                              นายวรเดช  มุทขอนแก่น                           นายเฉลิมพล  ปัญจะแก้ว

ตำแหน่ง  ช่างไม้                       ตำแหน่ง ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  

 

 

                                   

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com