Get Adobe Flash player

ส่วนการคลัง

ส่วนกองคลัง

 

 

นางจรรยา ปัทมฤทธิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการคลัง

 

 

 

นางภัสสร  ศรีหาคลัง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

นางภัทรา  แก้วเหล่ายูง

ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง

 

 

นายองอาจ  ธุรกิจ

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

 

นายกิตติพงษ์  อาวรณ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

 

 

นางสาวเดือน  มนตรีปฐม

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

 

นายธีรพงษ์  โหระเวช

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 

 

นางสาวสุพัตรา  เปรมปราโมทย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com