Get Adobe Flash player

กองคลัง

กองคลัง

 

              

         นางแพรวพรรณ  เม้าศรี

       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการคลัง

              งานการเงินและบัญชี                                                       งานจัดเก็บรายได้                                                   งานพัสดุ

                                                                     

                       นางภัสสร  ศรีหาคลัง                                                                             นายองอาจ   ธุรกิจ                                                                    นายกิตติพงษ์    อาวรณ์

        ตำแหน่ง หัวหน้าการเงินและบัญชี                                                                    นักวิชาการจัดเก็บรายได้                                                                   เจ้าพนักงานพัสดุ

                                                                                                                                                                                                                                                                       

             นางสาวภัทรา      แก้วเหล่ายูง                                                  นางณปภา    วงภูธรณ์                                                                                    นางสุพัตรา   เปรมปราโมท

             ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง                                                     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                                                                                ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด   

 

                                                                                                                                                                                                                                             

         นางสาวเดือน  มนตรีปฐม                                                              นายอดุลย์    พันธ์โภคา

       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน                                                                    จ้างเหมาบริการ

 

     

     นางสาวสกุณี  ประสงค์สันติ

     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com