Get Adobe Flash player

กองช่าง

กองช่าง

สิบโทธวัชชัย  อุตรมาตย์

ผู้อำนวยการกองช่าง 

 

นางสาวสุพาภรณ์  โคตา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

  

 

                                                                                                                                     

  นายกิตติศักดิ์  สุตะโท                                นางสาวพิชญ์ตะวัน  อินทะมนต์                                     นายพงษ์พัฒน์  แปนบ้าน

 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                                      ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                                                 จ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com