Get Adobe Flash player

ส่วนกองช่าง

ส่วนกองช่าง

 

 

นายประดิษฐ  คณารส

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง 

 

นางสาวสุพาภรณ์  โคตา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

 

 

 

นายประพันธ์ศักดิ์  นามเสติ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา

 

 

 

 

 

นายกิตติศักดิ์  สุตะโท

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่่างไฟฟ้า

 

นายอนุสรณ์  แก้วมา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา

 

 

 

นางสาวพิชญตะวัน  พืชสิงห์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com