Get Adobe Flash player

ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  

 

นางอัญรัตน์  ธรรมสาร

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการ 

รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม

 

 

นางสาวสุรินรัตน์  สุรินทราโช

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

 

  

นางจันทร์หอม สารรักษ์

ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

นางนุษรินทร์ เกตุมาตย์

ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

นางสาวนันทพร  มีสวัสดิ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสันทนาการ

 

 

นางสาวอรพรรณ  อามาตย์แก้ว

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

 

  

นางคน  สมศิลา

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com