Get Adobe Flash player

กองการศึกษา ศาสนาฯ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  

 

นางพัชรินทร์  มาตย์วิเศษ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  

 

นางสาวสุรินรัตน์  สุรินทราโช

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

                                                         

      นางจันหอม  สารรักษ์                            นางสาวนุษรินทร์  ยานะสาร                   นางสาวนันทพร  มีสวัสดิ์          นางสาวอรพรรณ อามาตย์แก้ว

ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านโนนน้ำเงิน       ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการหัวหน้า ศพด.หนองคูโคก                        ผู้ช่วยสันทนาการ                                 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

                                   

       นางเคน   สมศิลา                                                            นางฐิติญาภรณ์   อินทสุวรรณ

       ครูผู้ดูแลเด็ก                                                                            ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

         นางวราภรณ์   ทุมวารีย์                                                นางสาวมธุรส     ยุชิ

               ผู้ดูแลเด็ก                                                                   ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

      นางสาวทิพวัลย์  จิตแสง

            ผู้ดูแลเด็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com