กองการศึกษา ศาสนาฯ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  

 

นางพัชรินทร์  มาตย์วิเศษ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  

 

นางสาวสุรินรัตน์  สุรินทราโช

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

                                                         

      นางจันหอม  สารรักษ์                            นางสาวนุษรินทร์  ยานะสาร                   นางสาวนันทพร  มีสวัสดิ์          นางสาวอรพรรณ อามาตย์แก้ว

ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านโนนน้ำเงิน       ครูผู้ดูแลเด็ก รักษาการหัวหน้า ศพด.หนองคูโคก                        ผู้ช่วยสันทนาการ                                 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

                                   

       นางเคน   สมศิลา                                                            นางฐิติญาภรณ์   อินทสุวรรณ

       ครูผู้ดูแลเด็ก                                                                            ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

         นางวราภรณ์   ทุมวารีย์                                                นางสาวมธุรส     ยุชิ

               ผู้ดูแลเด็ก                                                                   ผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

      นางสาวทิพวัลย์  จิตแสง

            ผู้ดูแลเด็ก