Get Adobe Flash player

ส่วนสวัสดิการสังคม

ส่วนสวัสดิการสังคม

 

 

 

นางอัญรัตน์  ธรรมสาร

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม 

 

 

นายรัฐธรรมนูญ  คำนวนอินทร์

ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

นางสาวสมปราถนา  ศิลาธุลี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com