Get Adobe Flash player

กองสวัสดิการสังคม

 

กองสวัสดิการสังคม

  

 

นางอัญรัตน์  ธรรมสาร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

 

 

นายรัฐธรรมนูญ  คำนวนอินทร์

ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

นางสาวสมปราถนา  ศิลาธุลี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 

นางสาวสุชิรา   อนุวาร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com