กองส่งเสริมการเกษตร

 

กองส่งเสริมการเกษตร 

 

 

นายจำนงค์  มันตาพันธ์

                                                                ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 

 

                                                                                   

                                            นายเพชร  มาทวงค์                                                    นางสาววรรณภา  จำปาศรี

                                         คนสวน                                                                     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ