Get Adobe Flash player

โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐  อบต.หนองแวงควง นำโดยนายประเสริฐ  พรมมงคล  นายกอบต.หนองแวงควง จัดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ  ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ และเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ให้กับตำบลหนองแวงควง ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป ส่งเสริมให้คนทุกคนวัยแสดงความกตัญญูกตเวที และมีกิจกรรมร่วมกันผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com