Get Adobe Flash player

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลหนองแวงควง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เมื่อวันที่  ๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  อบต.หนองแวงควงร่วมกับภาครัฐและเอกชนตำบลหนองแวงควง   ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา    ตำบลหนองแวงควง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่กับคนไทยตลอดไป เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ พี่น้องประชาชนฝนตำบลหนองแวงควง เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com