Get Adobe Flash player

โครงการเส้นสมาธิเพื่อปัญญา นำพาไปสู่เด็กดี เก่ง มีสุข

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง   นำโดยนายประเสริฐ  พรมมงคล นายกอบต.หนองแวงควง ได้ดำเนินการโครงการเส้นสมาธิเพื่อปัญญา นำพาไปสู่เด็กดี เก่ง  มีสุข วัตถุประวงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กเล็กมีความพร้อมในการเรียนรู้ตามพัฒนาการแห่งวัย และฝึกให้เด็กเล็กได้เกิดเล็กได้เกิดความสนใจหรือจดจ่อกับสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นการฝึกการสร้างสมาธิของเด็กในทางอ้อม และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามมาตรฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนน้ำเงิน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคูโคกขุมดิน

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com