Get Adobe Flash player

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐ อบต.หนองแวงควง ได้จัดดำเนินการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กระจ่างขึ้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและบริการให้ประชาชนเข้าตรวจดูหน่วยงานของรัฐอย่างถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.หนองแวงควง ประธานอสม.ประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่อบต.หนองแวงควง ณ ห้องประชุมอบต.หนองแวงควง

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com