Get Adobe Flash player

โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการที่ติดบ้านและติดเตียง

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน  ๒๕๖๐  ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลหนองแวงควง ได้ดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการที่ติดบ้านและติดเตียง เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ไม่สามารถออกมาร่วมกิจกรรมในชุมชนได้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจกับผู้พิการให้เห็นคุณค่าของชีวิตและพร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไป

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com