Get Adobe Flash player

23/03/61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง

ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลหนองแวงควง

เรื่อง  รายชือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของอบต.หนองแวงควง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com