Get Adobe Flash player

พิธีเปิดโรงเรียนครอบครัวตำบลหนองแวงควง

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ อบต.หนองแวงควงร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนครอบครัวตำบลหนองแวงควง เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเป้าหมายของครอบครัวทุกช่วงวัยต่างๆบนพื้นฐานของข้อมูลและสภาพปัญหาของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความมีคุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุและดูแลสุขภาพกาย/ใจและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัว และสร้างครอบครัวให้อบอุ่นไร้ความรุนแรงต่อไป ณ หอประชุมอบต.หนองแวงควง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com