Get Adobe Flash player

โครงการส่งเสริมป้องกันสุภาพช่องปากเด็กกอนวัยเรียน

ระหวางวันที ๒๙-๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๑ อบต.หนองแวงควงร่วมกับกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลหนองแวงควง จัดทำโครงการส่งเสริมสุภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคูโคกขุมดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนน้ำเงิน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากและบริการป้องกันโรคฟันผุ ให้เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ตั้งแต่ฟันเริ่มึ้นได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปากทาฟลูออไรด์เฉพาะที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง และชุมชนในการป้องกันโรคฟันผุ โดยมีท่านนายกประเสริฐ พรมมงคล เป็นประธานเปิดโครงการฯ ท่านปลัดธีรวัฒน์       วะหาโร เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงควง  อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร  043-611393

email nwk2540@gmail.com